Collection

E-154

Chrysanthemum in September
Artist: Utagawa Toyokuni Ⅲ

E-156

Summer Color
Artist: Ochiai Yoshiiku

E-158

Chrysanthemum at Dangozaka, Yanaka
Artist: Kobayashi Kiyochika

E-159

Enumeration of Bonsai
Artist: Utagawa Kunitoshi

E-160

Higashi Kyodo Keiko-ba no Zu
Artist: Hiahikawa Harunobu

E-161

Ferry at Sumida Riverbank
Artist: Yoshu Chikanobu

E-166

A Scene from Nise Murasaki Inaka Genji, vol.9
Artist: Utagawa Toyokuni Ⅲ

E-167

Genji-e
Artist: Utagawa Toyokuni Ⅲ

E-169

Nogaku Hyakuban: Hachi no ki
Artist: Tsukioka Kogyo

E-171

Kyodo Risshi no Motoi : Tsuneyo Sano
Artist: Mizuno Toshikata

E-172

Kaze ni Ginzu Ichi no Matsu
Artist: Raitei Arima

Site map

Site policy

Back to top