Collection

E-017

Medetai-zue Maketemoraitai
Artist: Utagawa Kuniyoshi

E-018

The Garden of a Nursery Store in Sugamo
Artist: Utagawa Yoshiiku

E-019

Treasury of Loyal Retainers, Chapter 4
Artist: Utagawa Hiroshige

E-021

“Snow-Covered Potted Plants”
Artist: Utagawa Toyokuni Ⅲ

E-022

Oho no Rokuza
Artist: Utagawa Toyokuni Ⅲ

E-023

Hayaku Hirakasetai, I want to bloom early
Artist: Tsukioka Yoshitoshi

E-026

Kizaki-no Kinosuke, Ueki Seller
Artist: Utagawa Toyokuni Ⅲ

E-027

Needlework in Joreishiki, Ladies Meeting
Artist: Yoshu Chikanobu

E-028

Jorei-shiki, Ladies Meeting
Artist: Yosai Nobukazu

E-029

Hachi no ki
Artist: Kobayashi Kiyochika

E-030

Joreishiki, Ladies Meetings
Artist: Yoshu Chikanobu

E-032

“Potted Plants” from the “Eighteen Kabuki Plays”
Artist: Migita Toshihide

Site map

Site policy

Back to top